Realizace

Vybrané realizace monitorovacích jednotek AgdataCity

Karlovy vary - komplexní měření kvality ovzduší ve třech lokalitách intravilánu

Červen 2023

15 měřených hodnot - monitoring prachových částic - PM1, PM2,5, PM4, PM10, oxid dusičitý NO2, oxid siřičitý SO2, oxid uhelnatý CO, přízemní ozon O3

Operátor ICT Praha - monitoring mikroklimatických parametrů urbanizovaného prostředí v Praze

Listopad 2022

134 měřených hodnot - monitoring úhrnu srážek, rychlosti a směru větru, vzdušné teploty a tlaku, dendrometr (přírustek kmene stromu), vodní potenciál v půdě

Получите наши решения для умного города!

Свяжитесь с нами, и мы предложим мониторинг загрязнения воздуха
и индивидуальная погода, точно в соответствии с вашими потребностями.

тел.: +420 564 571 859 / info@agdatacity.com